Pulandit sa stomach baka lomobo si stomach pag hindi