Uten pinatikim ni ser sa nakursunadahang estudyante